//-->

DUALAR

Salavati serifeler


SALAVAT-I ŞERİFELER


Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek cismi güzel, bütün azaları birbirine mütenasip,
görünümü gayet güzel, alnı, ğöğsü, iki omuzlarının arası ve avuçları genişti.
Mübarek boynu uzun ve ölçülü, gümüş gibi saftı. Omuzları, Pazuları irice ve kalındı. Mübarek
karnı göğsü ile beraber olup şişman değildi.Ayaklarının altı çukur olup düz değildi.Uzuna yakın orta
boylu, iri kemikli, iri gövdeli, güçlü ve kuvvetli idi. Ne zayıf, ne topluca, belki ikisinin
ortası ve sık etli idi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşaktı. Başı normal büyüklükte idi.
Hilal kaşlı, çekme burunlu, ağız değirmi çehreli idi. Kirpikleri uzun, gözleri
kara ve güzeldi. İki kaşının arası açık, fakat birbirine yakındı.Çatık kaşlı değildi.
İki kaşının arsında bir damar vardı ki, kızdığı zaman kabarıp görünürdü.

Mübarek rengi ne ak, ne de kara yağız;ikisi ortasında gül gibi kırmızıya çalar, beyaz, nurani
ve berraktı. Mübarek yüzünden kendisine has bir nur parlardı. Gülerken ağızları şimşek gibi nur saçılarak açılırdı.

Mübarek saçları ne pek kıvırcık, ne de pek düzdü. Saçlarını uzattığı zaman kulak memelerini geçmezdi.
Mübarek sakal-ı şerifi sık ve tamdı. Uzun intikallerinde saçı ve sakalı henüz
ağarmaya başlamıştı. Ancak mübarek başında biraz, sakalında da yirmi kadar beyaz kıl vardı.

Mübarek cismi en güzel kokudan daha iyi kokardı. Koku sürünsün sürünmesin, teri ve teni en güzel
kokudan daha güzel kokardı.O’nunla musafaha eden kimse gün boyunca O’nun mübarek kokusunu duyardı.
Mübarek elini bir çocuğun başına sürse o çocuk diğer çocukların arasında tanınırdı.

Fevkalede bir hisse sahipti. Çok uzaklardan işitir, kimsenin göremeyeceği mesafeden
görürdü. Her hareketi normaldi. Bir yere gideceği zaman acele etmeyip sağa sola meyletmeden
vakar ile doğru yoluna gider, normal bir biçimde yürürlerdi.

Güleryüzlü, tatlı sözlü idi. Kimseyi incitici söz söylemez, kimseye kötü muamele etmez ve
kimsenin sözünü kesmezdi. Fakat heybetli ve vakarlı idi. Lüzumsuz söz söylemezdi.

Gülmesi tebessümdü. O’nu ansızın göreni bir heybet alırdı. Herkese derecesine göre hürmet gösterirdi.
Akrabalarına daha ziyade ikram ederdi. Lakin onları kendilerinden daha faziletli kimselerin üzerinde tutmazdı.

Kendilerine hizmette bulunanları pek hoş tutardı.
Kendisi ne yer, ne giyerse onlara da onu yedirir ve giydirirdi.
Çok cömert ve ikram sahibi. Çok şefkatli ve merhamet sahibi idi. Çok cesaretli ve bilgili idi.
Sözünde ve vaadinde sabit, sözünde sadıktı. Hasılı o ahlakça, akıl ve zekaca herkesten üstün ve her türlü medh ü senaya layıktı.
Allah’ım! Bizi O’na layık bir ümmet eyle!

ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ’NİN OKUDUKLARI FAZİLETİ ÇOK YÜCE BİR SALAVAT-I ŞERİFE


Allahümme salli ala muhammedin seyyidinil kevneyni ves sekaleyni vel ferikayn* Ceddil haseni
vel huseyn* Mahbubi rabbil meşrikayni vel mağribeyn* El maksudi vel matlubi bi kabi kavseyn*
El mütecella bi tecelliyeynillezi kale lehül vahidül ehadü ya nura nuri ve ya sirra sirri
ve ya hazaine marifeti* Efdeytü mülki aleyke ya muhammedü min ledünil arşi ila tahtil
eradıyn* Küllühüm yatlubune rıdai ve ene atlubü rıdake sallellahü ala seyyidina muhammedin
ve ala ali Muhammed* Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn*

Fazileti:

Bu salavat-ı şerifenin ihtiva ettiği sır ve manalar çok yücedir.

Allah Teala buyuruyor:

-Ey Muhammed’im! Arş-ı A’la’dan yedi kat yerin altına kadar bütün mülkümü sana feda
ettim.Onların hepsi benim rızamı istiyorlar.”

Böyle yüce bir Rabbani iltifata mahzar olan Peygamberim ümmeti olduğunu hiç unutma.

ON BİN SALAVAT GÜCÜNDE BİR SALAVAT

Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu ve rahmetün lil alemine
zuhuruhu adede men meda min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye
salaten testağrikul adde ve tühıytu bil haddi salaten la ğayete leha ve la münteha velenkıdae
salaten daimeten bi devamike ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik*

Manası:

Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan
Efendimiz Muhammed’e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu
mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca, hatta öyle ki, had ve hesaba sığmayacak, sonu
gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve Senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle.
O’nun aline ve ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle.

ON BİR BİN SALAVAT-I ŞERİFE KUVVETİNDE SALAVAT


Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten ente leha ehlün ve hüve leha ehlün*

Manası:

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline hem Sana, hem de O’na yaraşır tarzda salat eyle.

ONDÖRT BİN SALAVAT-I ŞERİFE GÜCÜNDE BİR SALAVAT

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi ve kema yeliku bi kemalih*

Manası:

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve aline Senin nezdindeki kemalat adedince ve O’ndaki kemalata
yaraşacak tarzda salat eyle.

Sırları: Şeytan çok ibadetlere el uzatır, lakin salavatı şerifeye el uzatamaz. Çünkü
Ruhaniyet-i Peygamberi, salavat-ı şerife getirilen yerde bulunur.

OTUZ BİN SALAVAT-I ŞERİFE GÜCÜNDE BİR SALAVAT (SALAVAT-I MELEVAN)

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi külle
mahtelefel melevan* Ve teakabel asaran* Ve kerraral cedidan* Vestakbelel ferkadan* Ve belliğ
ruhahu ve ervaha ehli beytihi minnet tehıyyete ves selam* Verham ve barik ve sellim aleyhi
kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar*

Manası:

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline, gece ve gündüzün devamı, sabah ve akşamın
birbirini takibi, gece ve gündüzün tekrar edip durmaları, Kutup Yıldızlarının karşılaşmaları
süresince salat eyle. O’nun ve ehl-i beytinin ruhlarına bizlerden selam ve esenlikler ulaştır.
O’na merhamet eyle. O’nu mübarek kıl ve O’na haşr ve karar gününe kadar bol bol selam eyle.

Fazileti:

Hazreti Peygamber’in feyz ve ruhaniyetinden istifade etmek için bu mübarek salavat-ı
şerife iştiyakla okunmalıdır.Emeği az,derecesi çok yücedir.

YETMİŞ BİN SALAVAT-I ŞERİFE OKUMA GÜCÜNDE SALAVAT

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kemalillahi
ve kema yeliku bi kemalih*

Manası:

Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve aline nezdindeki kemalat adedince ve O’nun kemalatına
yakışır bir tarzda salat ve selam eyle.

YETMİŞ BİN SALAVAT-I ŞERİFE OKUMA GÜCÜNDE DİĞER BİR SALAVAT

Allahümme salli ala efdali ıbadike min halkıke ve safvetike min enbiyaikez zatil mükemmeleh*
Ver rahmetil mürseletil müfaddaleh*Seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve varisihi
ve hızbihi ecmeıyn* Mil’es semavati ve mil’el eradıyn* Küllema zekerakez zakirun*
Ve küllema ğafele an zikrihil ğafilun*

Manası:

Allah’ım! Kullarının en faziletlisi ve peygamberlerin seçkini, mükemmel şahsiyete sahip,
tercih edilip gönderilmiş Rahmet Peygamberi Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed’e, O
’nun aline, ve ashabına, varislerine, ve topyekün taraftarlarına Seni zikredenler
zikrettikleri ve Sen’den gafil olanlar gaflet ettikleri sürece, yerler ve gökler dolusu salat eyle.

Fazileti:

Bu salavat-ı şerifeyi bir defa okumak yetmiş bin defa salavat okuma gücünde mana ve
ehemmiyeti çok yüce bir salavat-ı şerifedir.

SABAH ve AKŞAM 3er DEFA OKUNDUĞUNDA GÜNAHLARIN KİRİNDEN ARINDIRAN SALAVAT

Allahümme inni eselüke bike en tasülliye ala seyyidina muhammedin ve ala sairil enbiyai vel murseliine
ve ala alihim ve sahbihim ecmeıne ve en tağfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye.

Hz. Fatıma buyurmuş: Bir kimse bu salavatı bir kere okursa denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bunun sevabını yazmakla bitiremez.

Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men
hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Denizler mürekkep, ağaclar kalem ve bütün melekler katip olsalar ve kıyamete kadar
yazsalar denizler biter, kalemler tükenir, bu salavatin sevabını tamam yazamazlar. Sabah ve aksam 3er defa okunulması tavsiye edilmektedir.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fiyl evveliyn vel ahiriyn ve fil meleil ala ila yevmiddiyn.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Bu salavatı okuyarak üzerime salavat getirene şefaatım vacib olur.
Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe minke yevmel kıya-meh.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Bir kimse yatmadan önce bu salavatı açıktan 70 kere okursa, beni rüyasında görür.

Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad.

Allahümme salli ala gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme ebliğ ruha seyyidina muhammedin minni tehıyyeten selaten ve selema.

40 gün sabah namazından sonra okuyanın istediği hayırlı bir iş gerçekleşirAllahümme salli ala seyyidina muhammedin
abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salaten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha ğayetel ihtisası ve sellim
tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun.

Salavat-ı tefriciyye - günde en az 41 kere okunulduğunda hastalara şifa verir

Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedi- nillezi tenhallü bihil ugadü ve
tenfericü bihil kürabü ve tügda bihil havaicü ve tünalü bihirre ğaibü ve husnül havaatimi ve yüstesgal gamamü bi vechihil
keriimi ve ala alihi ve sahbihi fii külli lemhatin venefesin bi adedi küllin ma’lümin lek.

Bugün 1 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=